Registration Form / Borang Pendaftaran

Please fill in all the information required by the organisers with CAPITAL LETTERS. Please submit your completed application by 17 NOVEMBER 2021. Sila isi semua maklumat yang diperlukan oleh pihak penganjur menggunakan HURUF BESAR. Borang pendaftaran hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya 17 NOVEMBER 2021.

The organisers reserve the right to decline any application without complete information. Should you have any enquiries please contact the organiser at suara@obgrp.co. Penganjur berhak menolak sebarang permohonan tanpa maklumat lengkap. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan, hubungi pihak penganjur di suara@obgrp.co.

General Eligibility Criteria/Kriteria Kelayakan Am Applicant is a Sarawakian/Pemohon merupakan orang Sarawak Applicant is 16 to 30 years old/Pemohon berumur 16 ke 30 tahun Applicant is in Sarawak during the programme/Pemohon berada di Sarawak sepanjang program berlangsung